\

Vay thế chấp

Việc tiếp cận để các khoản vay thế chấp lớn cho mỗi cá nhân hoặc hộ gia đình không phải là điều dễ dàng đối với nhiều người.